ЗАЯВА ОРГАНІЗАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ І ЕТНІЧНИХ МЕНШИН В ПОЛЬЩІ (UA/PL)

Організації національних і етнічних меншин у Польщі висловили глибоку стурбованість у зв’язку зі зростаючою хвилею агресії в польському суспільстві  на національному, расовому та релігійному тлі.

„З країни, що може похвалитися довгою і славною традицією свободи і терпимості, ми перетворюємося на державу, яка в очах світу і своїх громадян, іншої, ніж польська національності, починає ставати все більш ксенофобською. Це руйнує позитивний імідж Польщі у світі – батьківщини „Солідарності”, найбільшого демократичного руху другої половини минулого століття”, – йдеться в заяві.

„Нашу особливу увагу і спротив викликають численні і голосні прояви антисемітизму, свідками яких ми є впродовж останнього тижня, коли Сейм ухвалив зміну до закону про ІНП (Інститут Національної Пам’яті – ред.). Звучать недостойні, підлі фрази, взяті з репертуару найгірших шовіністів. Ці голоси звучать особливо зловісно напередодні 50-річчя березня 1968 – однієї з найпохмуріших сторінок сучасної польської історії, коли комуністична влада вдалася до расистських методи, щоб отримати схвалення для перерозподілу в своїх власних рядах і зміцнити зв’язки між Польщею та імперським центром у Москві.

„Ми, польський народ – всі громадяни Речі Посполитої” – так говорить Конституція нашої держави. Отже, ніхто не має права відмовляти громадянину у належності до політичної національної спільноти незалежно від кольору шкіри, етнічної чи релігійної приналежності. Ніхто не має права виключати когось із цієї спільноти.

Закликаємо владу Польщі, Президента, Парламент та Уряд поважати ці основні принципи і протидіяти усім формам ксенофобії, нетерпимості та антисемітизму”.

Заяву підписали представники нацменшин у Спільній урядовій Комісії національних та етнічних меншин: караїмської – Марйоля Абкович, лемківської – проф. Стефан Дудра, Мирослава Копистянська, кашубської – Артур Ґжендзіцький, литовської – Альдона Юркун, татарської – Артур Конопацький, української – д-р Григорій Купріянович, російської – Зенон Соколов, а також голова Об’єднання українців у Польщі та представник української спільноти в Ккомісії Петро Тима, голова Товариства словаків проф. Юзеф Цьонґва, голова Об’єднання лемків Стефан Клапик, голова єврейського товариства «Чулент» Анна Макувка-Квапісевич, голова управи Спільноти литовців у Польщі Йоланта Маліновська-Віактор, генеральний секретар Товариства словаків та предстваник словацької спільноти в комісії д-р Людомір Моліторіс та голова Об’єднання литовців у Польщі Алґірдас Ваіцекаускас.

Нагадаємо, що польський сенат уночі з 31 січня на 1 лютого 2018 р. ухвалив закон, який вводить штраф або покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном до трьох років за «заперечення злочинів бандерівських націоналістів». 26 січня закон прийняв сейм.

PL

OŚWIADCZENIE

W imieniu reprezentowanych przez nas organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce pragniemy wyrazić ogromne zaniepokojenie narastającą w społeczeństwie polskim falą agresji na tle narodowym, rasowym i religijnym. Z kraju szczycącego się długą i chlubną tradycją wolności i tolerancji stajemy się państwem, które w oczach świata i swoich obywateli innej niż polska narodowości zaczyna uchodzić za coraz bardziej ksenofobiczne. Burzy to pozytywny wizerunek Polski w świecie – ojczyzny „Solidarności”, największego ruchu demokratycznego w drugiej połowie minionego wieku.

Nasze szczególne zaniepokojenie i sprzeciw budzą liczne i głośne przejawy antysemityzmu, których jesteśmy świadkami od tygodnia, gdy Sejm uchwalił nowelizację ustawy o IPN. Padają niegodne, podłe sformułowania, żywcem zaczerpnięte z repertuaru szowinistów najgorszego autoramentu. Głosy te brzmią szczególnie złowieszczo w przededniu 50. rocznicy Marca ’68 – jednej z najczarniejszych kart ze współczesnych dziejów Polski, gdy komunistyczna władza sięgnęła po metody rasistowskie, by zdobyć poklask pospólstwa dla przegrupowań we własnych szeregach. I jeszcze mocniejszego związania Polski z imperialnym centrum w Moskwie.

„My, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej” – tak stanowi Konstytucja naszego państwa. A zatem nikt nie ma prawa odmawiać innemu obywatelowi przynależności do politycznej wspólnoty narodowej bez względu na kolor skóry, przynależność etniczną czy też religijną. Nikt nie ma prawa nikogo z tej wspólnoty wykluczać.

Wzywamy władze Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta, Parlament i Rząd do respektowania tych fundamentalnych zasad i przeciwdziałania wszelkim formom ksenofobii, nietolerancji i antysemityzmu.

Warszawa, 2 lutego 2018 roku

Mariola Abkowicz – przedstawicielka społeczności karaimskiej w Komisji Wspolnej Rządu i Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

prof. zw. dr hab. Józef Ciągwa, przewodniczący Towarzystwa Słowaków

prof. Stefan Dudra – przedstawiciel społeczności łemkowskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Artur Grzędzicki – przedstawiciel społeczności kaszubskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Aldona Jurkun – przedstawicielka społeczności litewskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Stefan Kłapyk – Przewodniczący Zjednoczenia Łemków

Artur Konopacki – przedstawiciel społeczności tatarskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Mirosława Kopystiańska – przedstawicielka społeczności łemkowskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

dr Grzegorz Kuprianowicz – przedstawiciel społeczności ukraińskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Anna Makówka-Kwapisiewicz – przewodnicząca Żydowskiego Stowarzyszenia „Czulent” Jolanta Malinowska-Wiaktor – przewodnicząca zarządu Wspólnoty Litwinów w Polsce

dr Ludomir Molitoris, sekretarz generalny Towarzystwa Słowaków, przedstawiciel społeczności słowackiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Zenon Sokołow – przedstawiciel społeczności rosyjskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Piotr Tyma – Prezes Związku Ukrainców w Polsce, przedstawiciel społeczności ukraińskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Algirdas Vaicekauskas – przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce

Джерело: nasze-slowo.pl

Залишити відповідь